Obchodní podmínky

Obchodní podmínky -

zamecnictvi-net.cz
Zámečnictví - NET

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Zámečnictví-NET

DIČ: CZ:7411273859
IČ: 76132641
Číslo účtu:43-1601250237/0100

1. Všeobecná ustanovení

  1. Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího jsou upraveny těmito obchodními podmínkami,  pokud není ve smlouvě mezi těmito stranami uvedeno výslovně něco jiného. Tyto obchodní podmínky upřesňují a vymezují práva a povinnosti prodávajícího (Zámečnictví-NET) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy o dodávce zboží a je její nedílnou součástí.

  2. Není-li mezi účastníky sjednána trvala kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky (na webových stránkách nebo e-mailem)  a specifikace zákazníka.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce zboží. Ostatní údaje uvedené na WWW stránkách firmy Zámečnicví-NET, katalozích a tištěných materiálech, mají pouze informativní charakter, pokud nejsou ve smlouvě uvedeny jako závazné. Firma Zámečnictví-NET (prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat

  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo obvyklými vlastnostmi pro daný druh zboží

  • vyhovující normám, certifikátům, předpisům a nařízením platným na území ČR

  • vybavenými českými návody k obsluze popř. k montáži, záručními listy, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

3. Místo plnění

Místem plnění je sídlo firmy Zámečnictví-NET, v případě osobního odběru je místem plnění sídlo firmy  Kounicova 66, Brno. Osobní odběr je možný po  úplném zaplacení zboží v hotovosti na adrese Kounicova 66, Brno, nebo po připsání na účet firmy Zámečnictví-NET.Je nutné se před osobním odběrem telefonicky domluvit na tel.  773 967 377. Při osobním odběru je nutné uvést číslo objednávky, kterou zákazník obdrží při potvrzení objednávky e-mailem nebo sms.

4. Objednávka zboží, uzavření smlouvy

  1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy písemným potvrzením objednávky.

  2. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

  3. Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

5. Cena zboží a placení

Nabídkové ceny uvedené na webových stránkách firmy Zámečnictví-NET jsou platné v okamžiku objednání elektronickým způsobem. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží o kterém bude své zákazníky informovat. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího, popřípadně úplném zaplacení dobírky. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 7 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina zboží je převážně stále na skladě. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 7 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci)ve sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůtě, je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

7. Dopravní podmínky, poštovné

Přehled možných doručení zásilek a jejich ceník:

Pošta 150 Kč

PPL*,

150 Kč

Osobní vyzvednutí zboží

Zdarma

Zásilky nad 50kg

Dle domluvy

* při nákupu nad 10.000 Kč včetně DPH se poštovné neúčtuje

Přehled možných způsobů platby:

 
 

Bankovním převodem

Dobírkou

V hotovosti

Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

8. Záruka a servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 15 dnů ode dne jejího obdržení. Reklamace se řídí reklamačním řádem..

9. Ochrana osobních údajů

Firma Zámečnictví-NET chrání data zákazníků před jejich zneužitím. Data Vámi uvedená považujeme za důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována dalším osobám. Osobní údaje využíváme pro potřeby kladného vyřízení objednávek zákazníků. U nákupu bezpečnostního zboží umožňujeme zákazníkům anonymní nákup přes e-mail a následně vyzvednutí zboží na odběrním místě  na základě přiděleného čísla objednávky.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

 

Copyright © www.zamecnictvi-net.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.zamecnictvi-net.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace